(ZAKOŃCZONE) Zapytanie ofertowe – zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą dla OSP ORW Łódź

EDIT:

Informujemy Państwa o zakończeniu przyjmowania ofert na zakup  specjalistycznej łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą dla OSP ORW Łódź.

https://uml.lodz.pl/en/aktualnosci/news/21747/2018/7/12/

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe – zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą dla OSP ORW Łódź

 Nazwa i adres Zamawiającego

Ochotnicza Straż Pożarna

Oddział Ratownictwa Wodnego

91-341 Łódź, ul. Pojezierska 92

NIP: 729-14-32-238   REGON: 471374336  KRS:  0000176691

Telefon:  +48 791 041 068; mail osporwlodz@gmail.com

  1. Przedmiot zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu specjalistycznej łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą. Specyfikacja techniczna dotycząca wyposażenia zawarta jest w Zał. nr 1 (formularz ofertowy)

  1. Kryteria oceny oferty:

100% cena brutto

Złożone oferty zostaną ocenione wg jednego kryterium – cena brutto. Ofertą wygrywającą będzie ta, której łączna wartość zamówienia będzie najniższa. Brak wyceny któregokolwiek elementu  podanego w specyfikacji technicznej spowoduje odrzucenie oferty.

  1. Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zapewni dostawę przedmiotu zamówienia do dnia 10.07.2018r.

  1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, telefonicznie lub drogą pisemną. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  Piotr Marcjanek – prezes OSP ORW Łódź, tel.: 791 041 068, e-mail: osporwlodz@gmail.com oraz Bartłomiej Paszczuk skarbnik OSP ORW Łódź, tel:607 114 676, e-mail: osporwlodz@gmail.com

  1. Opis sposobu przygotowania ofert:

Oferta musi zawierać:

– Wypełniony formularz ofertowy, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1

– Zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 2 zapytania ofertowego.

 

  1. Miejsce składania ofert:

Oferty można składać pocztą elektroniczną: osporwlodz@gmail.com ,lub przesłać pocztą na adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ODDZIAŁ RATOWNICTWA WODNEGO ul. Pojezierska 92, 91-341 Łódź z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe na zakup specjalistycznej łodzi hybrydowej wraz z silnikiem zaburtowym oraz przyczepą”, lub osobiście.

W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty/formularz ofertowy ze specyfikacją techniczną .

  1. Termin składania ofert upływa 23 maja 2018r. o godz.16.00

Załączniki:

  1. Formularz ofertowy wraz ze specyfikacją techniczną
  2. Wzór umowy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.